Porodiljna naknada nakon samo dvije plaće

Naša korisnica dobila je posao prije dva mjeseca i sada je zanima koja su njezina prava i koliku naknadu može očekivati, s obzirom da nije primila svih šest plaća koje zakon zahtijeva. Evo odgovora pravnice Nataše Novaković.

Pitanje:

Prije dva mjeseca dobila sam posao na neodređeno, što je ujedno i moje prvo zaposlenje. Ostala sam u drugom stanju i sada moram ići na bolovanje zbog komplikacija. Zanima me kakva su moja prava, imam li pravo na plaću do rođenja djeteta i koliki će biti iznos porodiljne naknade za prvih šest mjeseci? Da li do rođenja djeteta i u prvih šest mjeseci djetetove starosti imam pravo na punu plaću? Pitam jer sam dobila informaciju da moram biti zaposlena najmanje šest mjeseci zbog prosjeka plaće.

Odgovor pravnice:

Poštovana,
Naknada plaće odreduje se do osnovice za naknadu koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku radniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu.
Iznimno, ako osiguraniku nije isplaćena niti jedna plaća, odnosno ako je isplaćen nedovoljan broj plaća u propisanom šestomjesečnom razdoblju, kao osnovica za naknadu uzima se plaća pripadajuća za tekući mjesec, odnosno plaća isplaćena do dana nastanka osiguranog slučaja.
Tako određena osnovica, kada se naknada isplaćuje na teret sredstava Zavoda, što je vaš slučaj, ne može biti veća od najniže osnovice osiguranja, važeće za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio osigurani slucaj.
Za vrijeme bolovanja zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porodom, naknada plaće iznosi 100 posto do osnovice za naknadu, dakle u vašem slučaju jednaka je najnižoj osnovici osiguranja propisanoj općim aktom Zavoda koja služi za obračun doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje, važeće za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio osigurani slucaj.
Točnu visinu najniže osnovice osiguranja trebali biste upitati HZZO, jer je to ujedno i iznos vaše naknade.
Za obvezni rodiljni dopust visina naknade plaće iznosi 100 posto do osnovice za naknadu plaće s time da naknada plaće ne može biti manja od 1663,00 kune, uz pretpostavku rada u punom radnom vremenu. Nažalost, mislim da je to iznos koji cete primati.

Nataša
Nataša Novaković je rođena 1975. u Zagrebu, završila je VII Opću gimnaziju i Pravni fakultet, te nakon diplome (diplomski rad na temu izvanbračne zajednice hm) započela raditi kao odvjetnički vježbenik. Nakon položenog pravosudnog ispita ostaje u odvjetništvu još godinu i pol, nakon čega shvaća da to nije za nju i odlazi raditi u banku. No nakon 6 mjeseci shvaća da niti to nije dovoljno zanimljivo i prelazi u Ured Vlade RH za socijalno partnerstvo gdje stječe mnoga iskustva no zbog male plaće (državna služba je stvarno podplaćena) prelazi na posao na kojem se i trenutno nalazi u Hrvatsku udrugu poslodavaca. Trenutno je na rodiljnom dopustu pa otud i zanimanje za ovu temu.

Pročitajte i:

Zašto manja porodiljna naknada?

Korisnik iz Zagreba pita pravnicu zašto je porodiljna naknada njegove supruge manja od zakonskog minimuma.…

Porodiljna naknada nakon osam mjeseci staža

Korisnica Josipa zanima se za visinu porodiljnih naknada. Odgovor daje pravnica Nataša Novaković.Pitanje: Zanima me…

Trudnoća, porodiljna naknada i papirologija

Pravnica Nataša Novaković odgovara na pitanje naše korisnice o visini porodiljne naknade i drugim pravnim…

Što nakon otkaza tijekom porodiljnog dopusta?

Što se dogodi ako se tvrtka ugasi tijekom trajanja porodiljnog dopusta? Koja su prava nakon…