Prava žena u trudnoći

Koja su vaša prava u trudnoći, što poslodavac smije, a što ne smije činiti, koliko ste zaštićeni od otkaza… pročitajte u savjetima naše pravnice Nataše Novaković.

Zakonom o radu propisana je zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama i to ne samo prema trudnicama koje su u radnom odnosu, već je poslodavcima zabranjeno i da odbiju zaposliti ženu zbog njene trudnoće. Drugim riječima, ako bi se trudnica javila na natječaj poslodavac je ne bi smio zbog toga diskriminirati te samo zbog te činjenice ne zaposliti.

Premještaj trudnice

Isto tako poslodavac ne može trudnicu premjestiti na druge poslove osim na temelju njezina osobnoga zahtjeva ili po odluci poslodavca, ako to zahtijeva njezino zdravstveno stanje koje je utvrdio ovlašteni liječnik.

Međutim, ako vi kao trudnica radite na poslovima koji ugrožavaju vaš život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje, poslodavac vas mora premjestiti na druge odgovarajuće poslove. Čim se vaše zdravstveno stanje poboljša, imate pravo zatražiti povratak na poslove koje ste ranije radili.

Ono što je bitno je da u slučaju privremenog premještaja na drugo radno mjesto vaša plaća mora ostati jednaka.

Ukoliko pslodavac smatra da je premještaj nužan, a vi se ne slažete ili obratno, ocijenu da li je premještaj potreban dati će ovlašteni liječnik.

Rodiljni dopust

Rodiljni dopust radnica može početi koristiti 45 dana prije očekivanoga poroda i može ga koristiti do godine dana djetetova života. Dan očekivanog poroda utvrđuje vaš ginekolog i prema tom datumu određuje se i početak rodiljnog dopusta. Ako želite možete raditi sve do 28 dana prije planiranog termina porođaja, no nakon toga Zakon vas obvezuje na rodiljni dopust i vi se tog svojeg prava ne možete odreći. Ako suprotno Zakonu nastavite raditi i nakon tog roka, odrađene dane platit će vam Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Obvezni rodiljni dopust traje do navršenih šest mjeseci djetetova života, a ako želite ranije početi raditi možete, ali ne prije isteka 42 dana nakon porođaja. Ukoliko se vratite ranije na posao morate u HZZO odnijeti potvrdu o ponovnom početku rada. Ako ste ranije rodili, rodiljni dopust produžuje se za onoliko dana koliko je dijete ranije rođeno. Za blizance, treće i svako sljedeće dijete možete koristiti rodiljni dopust do navršene treće godine djetetova života.

Djetetov otac pravo na rodiljni dopust može koristiti protekom obveznog rodiljnog dopusta do 6 mjeseci djetetova života, te iznimno nakon isteka 42 dana od poroda. Ako djetetov otac koristi pravo na rodiljni dopust u trajanju od najmanje tri mjeseca, rodiljni dopust produžuje se za još dva mjeseca.

Zabrana otkaza i povratak na rad

Za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnoga dopusta, korištenja prava na rad u skraćenom radnom vremenu roditelja, odnosno posvojitelja, korištenja posvojiteljskoga dopusta i dopusta za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju te petnaest dana nakon prestanka trudnoće, odnosno prestanka korištenja tih prava, poslodavac ne može otkazati trudnici, odnosno osobi koja se koristi nekim od spomenutih prava.

Otkaz je ništav ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje gore navedenih okolnosti ili ako radnica u roku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju navedeniih okolnosti, te o tome pridonese odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugoga ovlaštenog tijela.

Dakle poslodavac trudnici nikako ne može dati otkaz za vrijeme trudnoće. Međutim, treba imati na umu da ukoliko imate ugovor na određeno vrijeme, vaš radni odnos će prestati bez obzira na vaše stanje jer takav ugovor ističe sam po sebi.

S druge strane, trudnica, radnik/ca koji koristi pravo na rodiljni dopust, posvojiteljski dopust ili kojemu ugovor o radu miruje do treće godine života djeteta, može otkazati ugovor o radu izvanrednim otkazom, i to najkasnije petnaest dana prije dana kada je radnik/ca dužan vratiti se na rad.

Nakon što je prošao rodiljni dopust, posvojiteljski dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu, radnik/ca koji je koristio neko od tih prava ima pravo povratka na poslove na kojima je radio prije korištenja toga prava, a ako je prestala potreba za obavljanje tih poslova, poslodavac mu je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova.

Rodiljne naknade

1. Zaposlene majke

Tijekom rodiljnog dopusta imate pravo na naknadu plaće što je isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, najmanje od 28. dana prije termina do 42. dana nakon poroda. Naknada plaće dobiva se mjesečno na tekući račun vaše banke.

Visina rodiljne naknade različita je i ovisi o dobi vašeg djeteta, pa tako:

 • Naknada za obvezni rodiljni dopust do šest mjeseci djetetova života je delimitirana i ona se utvrđuje na osnovu prosječnog iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu. Drugim riječima prvih šest mjeseci primate iznos jednak prosjeku vaših šest posljednjih plaća.
 • Za rodiljni dopust od šest mjeseci do jedne godine djetetovog života naknada se određuje u rasponu od 1.663,00 do 2.500,00 kuna, pod pretpostavkom rada u punom radnom vremenu. Iznos naknade unutar navedenog raspona ovisit će o visini naknade koja je bila isplaćivana u periodu do šest mjeseci starosti djeteta.
 • Za blizance, treće i svako sljedeće dijete nakon navršene godine dana starosti djece, pa do njihove 3. godine starosti – nakknada iznosi 1663 kune, pod pretpostavkom rada u punom radnom vremenu.
Za ostvarivanje naknade plaće tijekom obveznog rodiljnog dopusta potrebna vam je:
 • potvrda o plaći ostvarenoj u posljednjih 6 mjeseci, a prije mjeseca u kojem ste počeli obvezni rodiljni dopust, koju vam izdaje poslodavac
 • doznaka - izvješće o bolovanju, izdaje ga izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite na temelju dokumentacije od ginekologa. Originalani primjerak doznaka predajete HZZO-u, a kopiju svom poslodavcu
 • zahtjev koji popunite u područnom HZZO-u prema Vašem prebivalištu
 • osobna iskaznica
 • zdravstvena iskaznica
Za ostvarivanje naknade plaće tijekom rodiljnog dopusta od 6 mjeseci do 1 godine djetetova života, ili do treće godine djetetova života za blizance, treće i svako slijedeće dijete trebate:
 • podnijeti zahtjev najkasnije do navršavanja petog mjeseca života djeteta, područnom HZZO-u prema mjestu vašeg prebivališta
 • kopiju djetetova izvoda iz matice rođenih

2. Nezaposlene majke

Uvjeti za ostvarivanje prava

Nezaposlene majke imaju pravo na porodni dopust od rođenja djeteta do navršene godine dana djeteta, odnosno do treće godine za bliance, treće I svako slijedeće djete, ako ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

 • ako imaju hrvatsko državljanstvo
 • ako imaju neprekidno prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za priznanje prava na porodni dopust
 • ako su zdravstveno osigurane u Zavodu
 • ako se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci koji prethode porodu djeteta za koje se ostvaruje odnosno pravo ili su se prijavile u evidenciju nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u roku od 90 dana nakon završenog redovitog školovanja, odnosno u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, službe ili obavljanja samostalne djelatnosti
 • ako im radni odnos ili služba nije prestala zbog toga što s
  u otkazale ugovor o radu, odnosno službu (osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu prouzročenog ponašanjem poslodavca) i ako im radni odnos nije prestao pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa, odnosno službe.

Visina novčane naknade iznosi 1663,00 kune mjesečno.

Zahtjev

Podnosi se nakon rođenja djeteta, u područnom uredu Zavoda nadležnom prema vašem prebivalištu.

Zahtjev mora biti u pismenom obliku, a uz isti je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. fotokopiju rodnog lista za dijete ili fotokopije rodnih listova za blizance, troje ili više djece
 2. fotokopiju domovnice (za majku)
 3. fotokopiju osobne iskaznice (za majku) i potvrdu o prebivalištu
 4. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se majka neprekidno vodi u evidenciji nezaposlenih osoba
 5. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini novčane naknade koja joj se isplaćuje kao nezaposlenoj osobi
 6. fotokopiju odluke o prestanku radnog odnosa.

Na uvid je potrebno donijeti:

 1. osobnu iskaznicu
 2. domovnicu
 3. zdravstvenu iskaznicu
 4. original rodnog lista (listove) za dijete (djecu)
 5. original odluke o prestanku radnog odnosa.
Nataša
Nataša Novaković je rođena 1975. u Zagrebu, završila je VII Opću gimnaziju i Pravni fakultet, te nakon diplome (diplomski rad na temu izvanbračne zajednice hm) započela raditi kao odvjetnički vježbenik. Nakon položenog pravosudnog ispita ostaje u odvjetništvu još godinu i pol, nakon čega shvaća da to nije za nju i odlazi raditi u banku. No nakon 6 mjeseci shvaća da niti to nije dovoljno zanimljivo i prelazi u Ured Vlade RH za socijalno partnerstvo gdje stječe mnoga iskustva no zbog male plaće (državna služba je stvarno podplaćena) prelazi na posao na kojem se i trenutno nalazi u Hrvatsku udrugu poslodavaca. Trenutno je na rodiljnom dopustu pa otud i zanimanje za ovu temu.

Pročitajte i:

Zašto manja porodiljna naknada?

Korisnik iz Zagreba pita pravnicu zašto je porodiljna naknada njegove supruge manja od zakonskog minimuma.…

Porodiljna naknada nakon osam mjeseci staža

Korisnica Josipa zanima se za visinu porodiljnih naknada. Odgovor daje pravnica Nataša Novaković.Pitanje: Zanima me…

Trudnoća, porodiljna naknada i papirologija

Pravnica Nataša Novaković odgovara na pitanje naše korisnice o visini porodiljne naknade i drugim pravnim…

Što nakon otkaza tijekom porodiljnog dopusta?

Što se dogodi ako se tvrtka ugasi tijekom trajanja porodiljnog dopusta? Koja su prava nakon…