beba na zadak

Zašto je moja beba u položaju na zadak?

Najveći broj djece na svijet do­la­zi u položaju glavicom. Sa­mo se oko 4% beba pred kraj trud­noće smješta u položaj zat­­kom. Taj položaj nije po­vo­ljan i zahtijeva po­ve­ćanu po­zor­­­nost liječnika te pomno pla­ni­ranje porođaja

Ipak, položaj djeteta na zadak ni­je tako neobičan ni rijedak sve do 37. tjedna trudnoće. U 28. tjednu trudnoće čak se 20% beba nalazi u takvom položaju, a oko 32. tjedna taj postotak će se sa­mo malo smanjiti u korist po­lo­žaja glavicom i iznositi 15%. Do 37. tjedna trudnoće od ovih 15% još će se većina beba uspje­ti spontano okrenuti te će se samo njih 4% zadržati u po­ložaju zatkom do porođaja.

Među nepravilnim položajima, uz poprečni, razlikujemo i ne­ko­liko vrsta položaja na zadak, od kojih je najčešći jednostavni p­o­ložaj zatkom (nožice su is­pru­žene na trbuhu, a stražnjica pr­­va izlazi), kod kojeg su veliki izgledi da porođaj završi vaginalnim putem.

Položaj na zadak sa skvr­če­nim nožicama i zadak kod ko­jeg nožice prednjače zajedno sa stražnjicom (kompletan zadak) kompliciraniji su položaji za uspješan prirodni porođaj pa ih liječnici najčešće izvode carskim rezom.

Zašto je dijete okrenuto na za­dak?
Često se kao uzrok položaja na zadak spominju pro­blemi s predležećom pos­te­lji­com (placenta previa), višak ili manjak plodove vode, anomalije maternice, zatim strah i stres, zbog čega je majčin do­nji dio trbuha ukočen i na­pet. Ukočenost trbušnih mišića i napetost majke mogu ublažiti raznim vježbama opuš­ta­nja i disanja, čime će u maternici i donjem dijelu trbuha stvo­­riti više mjesta za djetetovo spon­tano udobno smještanje na glavicu.

Postoje i vježbe za po­­ticanje bebe na okret koje dje­­luju na dijete tako što ga sta­v­ljaju u neobičan položaj ko­­ji ga provocira na kolut i smješ­tanje na glavicu. U iznim­nim situacijama, ako se dijete ne okrene samostalno, primjenjuje se metoda vanjskog okre­ta­­nja djeteta. Uz kontrolirani pritisak na trbuh trudnice, liječnik okreće dijete. Postupak se iz­­vodi u rodilištu tek oko 37. tjed­na trudnoće, kada je dijete već spremno i zrelo za porođaj jer zbog postupka može doći do komplikacija i potrebe za pr­i­jevremenim porođajem. Ta me­toda okretanja djeteta nije uvi­jek uspješna, no zadnja je mo­gućnost za okretanje.

Porođaj na zadak
Ne uspije li okretanje djeteta, ono će se morati poroditi na za­dak ili carskim rezom. Va­gi­nal­ni porođaj na zadak zahtijeva po­ve­ćanu opreznost li­ječ­nika jer sa sobom nosi od­re­đe­ne rizike za zdravlje majke i dje­teta. Ovisno o is­kus­tvu i znanju te o konkretnom slu­čaju, liječnik će odlučiti o na­činu porođaja.

Radi izbjegavanja kompli­ka­cija prili­kom porođaja, mnogo se liječnika ipak odlučuje za car­ski rez. No, treba istaknuti ka­ko se carski rez može us­po­re­di­ti s bilo kojom drugom operacijom kod koje postoje rizici same ope­ra­cije te dulji i bolniji oporavak.

Vaginalni po­rođaj važan je za cijeli niz pro­cesa u tijelu koji slijede po­tak­nuti prolaskom dje­teta kroz porođajni kanal: oporavak maj­ke, nadolaženje mlijeka, spremnost djeteta na sisanje i mnoge druge mehani­zme koji zbog va­gi­nalnog izlaska počinju funk­ci­onirati. Velik broj djece u po­lo­žaju zatkom ra­đa se potpuno zdrav pa se vagi­­nal­ni porođaj ne isključuje kao nemoguć. Li­ječ­ni­k mora dobro odvagnuti ri­zike i prednosti te se od­lučiti za naj­bolji način po­ro­đ­aja koji će osi­gurati rođenje zdravog dje­teta i uspješan oporavak majke.

Zašto je vaginalni porođaj na zadak kompliciran?
Poteškoće koje se mogu javiti tijekom vaginalnog porođaja zatkom mo­­gu se zakomplicirati. Naj­ve­ći problem predstavlja glavica djeteta ko­ja inače prva prolazi i kao najveći dio tijela otvara porođajni kanal. U tom slučaju i os­ta­tak tijela la­ko i brzo izlazi. Kod po­rođaja na za­dak prvo iz­laze nožice ili straž­njica (mali i me­kani dijelovi) i po­ro­đajni ka­nal sporo otvara. Po­ro­đaj je spo­riji, što povećava opas­nost od pritiskanja ili za­petljavanja pup­­čane vrpce koja dijete opskrbljuje kisikom. Izlazak gla­vice, koji do­lazi na kraju, ta­ko­­đer nije lagan. Naime, osim što je ona veći dio tijela, nje­zin oblik nije po­vo­­ljan jer djete­to­va brada može za­­ostati iz­među zdjeličnih kos­ti­j­­­u te za­ba­civati glavicu una­zad, što nije dobro za kraljež­ni­cu.

Foto: Profimedia

Preporučujemo

Tagovi: ,

Vezano uz temu

Iskustvo iz zagrebačkog rodilišta: hitni carski rez bebe okrenute na zadak

Donosimo vam iskustvo porođaja u jednoj zagrebačkoj bolnici…

Trendovi u svijetu: 7 novih pravila na porođaju

Saznajte što se u praksi promijenilo posljednjih nekoliko…

Kada je pravo vrijeme za trudnoću nakon carskog reza?

Mame koje su svoju bebu donijele na svijet…

Korisne vježbe nakon carskog reza

Oporavak rodilja nakon carskog reza je nešto drugačiji…

Pročitajte i:

Najčešća pitanja vezana za višeplodnu trudnoću

Ako očekujete dvojke ili trojke, ili znate nekoga tko ih očekuje, pročitajte koja pitanja vezana…

Kako potaknuti bebu u trbuhu da se pomakne?

Velik je događaj osjetiti prve bebine pomake u trbuhu, a kad postanu učestaliji, prava je…

Sve što buduće majke trebaju znati na jednom mjestu

Učlanite se u dm babybonus program za trudnice i preuzmite paket za trudnice

VIDEO: Fascinantan video o trudnoći iz bebine perspektive

Bok mama, ovo je bio prvi dan koji smo proveli zajedno, ali ti ni ne…