Prava nezaposlenih roditelja

Nezaposleni roditelj ima pravo na rodiljni dopust do djetetove prve godine života ako zadovoljava određene uvjete

Svaki nezaposleni roditelj ima pravo na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada počevši od dana djetetova rođenja kao i pravo na novčanu naknadu za vrijeme korištenja tih prava. Međutim, da bi mogao ostvariti ta prava, nezaposleni roditelj mora ispunjavati određene uvjete.

Uvjeti za stjecanje prava na novčanu naknadu i poštedu od rada

Osim hrvatskog državljanstva ili odobrenog stalnog boravka za strance te prebivališta ili stalnog boravka u Hrvatskoj u trajanju od najmanje 3 godine, mora biti i zdravstveno osiguran. Također mora biti evidentiran u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije djetetova rođenja ili da se u evidenciju nezaposlenih osoba prijavio:

  • u roku od 90 dana od dana završetka redovitog školovanja ili studija ili 30 dana od dana završnog ispita
  • u roku od 30 dana od dana prekida redovitog školovanja ili studija ili
  • u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, službe ili obavljanja samostalne djelatnosti ili primanja novčane naknade zbog bolovanja, ako u trenutku prestanka tih okolnosti ima najmanje 6 mjeseci neprekidnoga radnog staža.

Međutim i nezaposleni roditelj koji se ne vodi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje moći će ostvariti prava na poštedu od rada te novčanu naknadu ako je do prestanka njegova vođenja u evidenciji došlo zbog toga što je koristio pravo na rodiljnu ili roditeljsku poštedu od rada te pravo na novčanu naknadu za vrijeme korištenja tih prava odnosno ako je nezaposleni roditelj ostvario primitak prema propisima o porezu na dohodak, na koji se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja.

Potrebno je napomenuti da roditelji koji izgube status u obveznom zdravstvenom osiguranju, a nisu u roku od 30 dana stekli novi status osigurane osobe kod Zavoda, gube pravo na rodiljne i roditeljske poštede te pravo na novčanu naknadu.

Djetetova majka obvezno se koristi rodiljnom poštedom od rada od djetetova rođenja do 42. dana od dana djetetova rođenja, a ima je pravo iskoristiti u neprekinutom trajanju do navršenog 6. mjeseca djetetova života.

Ako se u međuvremenu zaposli, majka može nakon isteka 42 dana prekinuti korištenje prava na rodiljnu poštedu od rada pa preostali dio neiskorištenog prava na rodiljnu poštedu od rada, uz majčinu pisanu suglasnost, može iskoristiti djetetov otac.

Novčana naknada za nezaposlene Za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada, roditelj ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 50% proračunske osnovice na mjesec. Također za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada ima prava iz obveznoga mirovinskog osiguranja i pravo na plaćene doprinose.

Nakon isteka prava na rodiljnu poštedu od rada (nakon 6 mjeseci djetetova života) jedan od roditelja ima pravo na roditeljsku poštedu od rada u trajanju od 6 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Ako se u međuvremenu zaposli, roditelj može prekinuti korištenje tog prava te ga prenijeti drugom roditelju da iskoristi preostali dio tog neiskorištenog prava.

Napisala: Ivana Koržinek Hadžić, pravnica, za časopis Moje dijete, br. 7/2010.

Pročitajte i:

Postala sam majka usprkos reumatoidnom artritisu

Uspješno iznesena trudnoća žene oboljele od upalne reumatske bolesti, koja je tijekom cijele trudnoće bila…

Zaštitne mjere protiv obiteljskih nasilnika

Na koje se sve načine možete zaštititi od nasilnika, na pravni način, pročitajte u ovom…

Česti konflikti između jednog roditelja i djeteta - zašto nastaju i što učiniti?

Pogledajmo kako neadekvatna reakcija roditelja može pogoršati reakciju djeteta koje burnije reagira i kako se…

Izmjene ugovora o radu, koja su prava zaspolenika?

Razlilčite su kombinacije u kojima poslodavci mogu reorganizirati radna mjesta i nuditi dosadašnjem zaspoleniku promjenu…